Descrierea proiectului

Obiectivul general al proiectului are în vedere dezvoltarea cunoștințelor, aptitudinilor și a abilităților antreprenoriale în vederea sprijinirii participanților la învățământul terțiar universitar și non universitar, la schimbările din mediul social și economic, în spiritul principiilor dezvoltării durabile și inovării sociale, în acord cu sectoarele industriale identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate și a domeniilor de specializare inteligenta din Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare. Obiectivul general vizează sprijinirea dezvoltării de activități independente, bazate pe inovație tehnologica și dezvoltarea pe orizontala a activităților la nivelul Regiunilor de dezvoltare în care vă fi implementat proiectul (Sud Muntenia, Sud-Est, Centru, Nord-Est, Nord-Vest, Vest și Sud-Vest Oltenia) pentru sprijinirea dezvotarii durabile, promovarea ocupării și creștere economica la nivel regional.
Prin activitățile și rezultatele propuse proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivului (secțiunea activități previzionate) tematic 10 al POCU (Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formarii și al formarii profesionale în vederea dobândirii de competente și a învățării pe tot parcursul vieții) și a obiectivul specific 6.13 POCU (creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de munca că urmare a acccesului la activități de învățare la un potențial loc de munca, cercetare, inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potentia commpetitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI). Implementarea proiectului, Solicitantul și Partenerul, vă aduce membrilor grupului tintă o serie de beneficii ce pot fi atribuție exlusiv acestuia, după cum urmează:
- informare cu privire la domeniul antreprenorial;
- dezvoltarea competentelor antreprenoriale la nivelul GT prin participarea la cursuri de formare în domeniul antreprenorial, cursuri pe care GT nu trebuie să le finanțeze din surse proprii;
- încurajarea antreprenoriatului, prin servicii de suport în dezvoltarea unui plan de afaceri (consultanță și mentorat), în rândul studenților/masteranzilor/doctoranzilor care se pregătesc să intre pe piață muncii și care au nevoie să vadă mai multe perspective, decât cea de a fi angajați.
- asistență financiară, consiliere și monitorizare (consultanta) din partea unui personal cu experiență în domeniu, servicii care se pot dovedi costisitoare pentru categoria GT căreia ne adresăm.
- creșterea șanselor de ocupare pentru studenți/masteranzi/doctoranzi după finalizarea studiilor;
- informare cu privire la politicile de inovare sociala, de dezvoltare durabilă, de egalitate de șanse și non-discriminare, de îmbunatățire accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor;

Obiectivele specifice ale proiectului:

Obiectiv specific 1 (OS1)

Creșterea nivelului de cunoștinte și a gradului de conștientizare cu privire la beneficiile dezvoltării de competente și abilitați în domeniul antrepernoriatului, a ocupării pe cont propriu și a demarării de activități independente, de la nivelul regiunilor în care vă fi implementat proiectul.

Obiectiv specific 2 (OS2)

Creșterea nivelului de competente în domeniul antreprenorial în rândul studenților (ISCED 5-7), care la prima zi de curs sunt înmatriculați cel puțin în anul 2 de studii de licență, doctoranzilor înscriși în ciclul de studii universitare de doctorat (studenți doctoranzi) și a cursanților (ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculați în colegiile organizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior) - înmatriculați, la data intrării în operațiune, în cel puțin anul 2 de studii, a ocupării pe cont propriu și a demarării de activități independente la nivelul regiunilor în care se vă implementa proiectul. (Sud Muntenia, Sud-Est, Centru, Nord-Est, Nord-Vest, Vest și Sud-Vest Oltenia)

Obiectiv Specific 3 (OS3)

Dezvoltarea competentelor antreprenoriale în rândul a 345 de cursanți și sprijinirea a 21 dintre aceștia pentru înființarea și dezvoltarea sustenabila de noi IMM-uri în regiunile Sud Muntenia, Sud-Est, Centru, Nord-Est, Nord-Vest, Vest și Sud-Vest Oltenia;

Obiectiv Specific 4 (OS4)

Creșterea gradului de ocupare în regiunile de implementare ale proiectului prin subvenționarea a 21 de planuri de afaceri și înființarea unui număr de minim 65 de locuri de munca.

Obiectiv Specific 5 (OS5)

Promovarea și dezvoltarea de parteneriate intre IMM-urile subvenționate și structurile asemantoare prin dezvoltarea platformei antreprenoriale de susținere a firmelor nou înființate.

Obiectiv Specific 6 (OS6)

Facilitarea dezvoltării competentelor antreprenoriale prin efectuarea stagiilor de practica adresate celor 21 de persoane care vor beneficia de subvenție pentru implementarea planurilor de afaceri.

Obiectiv Specific 7 (OS7)

Oferirea de servicii de consiliere, consultanță și mentorat unui număr de 21 de antreprenori pentru sprijinirea tranziției competențelor achiziționate pe parcursul procesului de formare antreprenoriala la nivelul afacerilor nou înființate.

Descrierea grupului tinta si prezentarea modalitatilor de inscriere, cu posibilitatea de descarcare a formularelor de inscriere conform metodologiei de selectie a grupului tinta si posibilitate de inregistrare on-line

 • Identificarea grupului țintă

Identificarea grupului țintă se va face în cadrul Unităților de Învățământ aflate pe teritorului regiunilor mai puțin dezvoltate ale României, respectiv: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru cât și în regiunea București-Ilfov – la ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE din BUCUREȘTI.
Cu aceste unități de învățământ vor fi semnate parteneriate, astfel încât, acestea să poată contribui la diseminarea informației în rândul cursanților cu privire la activitățile proiectului (participare la cursurile de formare antreprenoriala, la selecția planurilor de afaceri, efectuarea stagiilor de practică adresate solicitanților selectați, consiliere, monitorizare și asigurare sustenabilă a noilor afaceri).

 • Selectarea grupului țintă

Selectarea grupului țintă se va realiza pe principiul primul venit – primul servit, cu condiția îndeplinirii criteriilor de eligibilitate și completării/punerii la dispoziție a tuturor documentelor necesare, respectandu-se principiul egalității de șanse și principiul nondiscriminarii.

 • Descrierea grupului țintă

Grupul  țintă vizat prin proiect are în vedere un număr de 345 cursanti cu domiciliul/ resedinta in toate regiunile mai putin dezvoltate ale Romaniei, respectiv: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest si Centru cat si in regiunea Bucuresti-Ilfov. Cei 345 de cursanti/studenti sunt incadrati in urmatoarele categorii:

 • studenti (ISCED 5-7) care demonstreaza ca in prima zi de intrare in operatiune (prima zi de curs de formare profesionala si competențe antreprenoriale) sunt inmatriculati cel putin in anul 2 de studii de licenta;
 • doctoranzi in ciclul de studii universitare de doctorat (studenti doctoranzi);
 • cursanti (ISCED 4, nivel de calificare 5, inmatriculati in colegiile organizate la nivelul institutiilor de invatamant superior) inmatriculati, la data intrarii in operatiune, in cel putin anul 2 de studii.

Din cei 345 de cursanti/studenti ce fac parte din categoriile enumerate mai sus, cel putin 35 de persoane vor fi selectate din mediul rural si/sau persoane de etine roma. Toate persoanele ce vor face parte din grupul tinta vor fi selectate in prima faza in baza interesului acordat fata de activitatile proiectului, selectia se va baza pe asigurarea egalitatii de sanse si nediscriminare, avandu-se in vedere selectia atat a persoanelor din mediul rural cat si a celor de etnie roma (cel putin 35 de persoane – 10%). Din totalul grupului tinta, cel putin 20% vor fi femei (70).
Toate persoanele interesate sunt invitate să completeze un formular de preînscriere accesînd site-ul proiectului http://futurebiz.ipa.ro/#info, sau pe platforma https://futurebiz.ro, fapt care nu reprezintă înscrierea propriu zisă în proiect. Ulterior echipa proiectului validează datele personale și va contactata ulterior persoana preînscrisă pentru finalizarea procesului propriu-zis de înscriere.

Instrumente pentru experti:
- Informatii despre cursuri

Programele de formare profesională din cadrul proiectului sunt organizate de către Asociația de Marketing a Studenților din România - AMA, în calitate de furnizor de formare profesională, denumită în continuare furnizor de formare profesională, în serii calendaristice, într-un sistem de învățare formală, în format fizic și/sau online, urmând în mod explicit un curriculum specific.
Programul de formare profesională Competențe Antreprenoriale, Financiare și Juridice organizat în cadrul proiectului este autorizat ANC, conform OM 353/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, modificat şi completat.
Cei 345 de studenți vor participa la cursuri de formare antreprenoriala cu o durata de 40 de ore (aprox. 18 serii de formare), desfasurate pe parcursul a 5 zile, astfel:

 • Cu prezență fizică, beneficiand pe parcursul formarii de: cazare, catering si de transport dus-intors la locatia unde se vor desfasura cursurile;
 • Online, cu ajutorul platformelor de elearning AMA și ZOOM.

Orarul unui program de formare profesională este elaborat în funcţie de posibilităţile cursanţilor de a participa la activităţile teoretice şi practice de instruire.
Pe perioada desfășurării programelor de formare profesională, cursanţii au acces on line la materialele didactice și documentațiile prezentate pe web-ul proiectului şi primesc gratuit consultanţă de specialitate. În cazul programelor de formare desfățurate online, materialele de curs/seminar vor fi prezentate în cadrul cursului/seminarului pe platforma ZOOM și încărcate pe platforma de elearning AMA. În cadrul proiectului se va dezvolta o soluţie de învăţare complexă, folosind tehnici inovatoare de învățare, cu o metodologie construită pe următorii piloni:

 • învățarea bazată pe proiecte și evaluare;
 • promovarea muncii în echipă și metode de lucru bazate pe colaborare;
 • promovarea creativității și tehnici creative de rezolvare a problemelor;
 • încurajarea învățării reciproce.

Programele, pe lângă învăţarea formală, stimulează şi învăţarea nonformală şi informală, astfel încât să ofere participanţilor şansa de pregătire complexă şi flexibilă. Învaţarea non-formală şi informală este susţinută de un instrument TIC care va  conţine resurse de învăţare, facilităţi colaborative între cursanţi şi facilităţi colaborative între cursanţi şi formatori implicaţi în mentoring.

- Informatii despre beneficiile proiectului (promovare)

Implementarea proiectului, Solicitantul si Partenerul, va aduce membrilor grupului tinta o serie de beneficii ce pot fi atributie exlusiv acestuia, dupa cum urmeaza:
- informare cu privire la domeniul antreprenorial;
- dezvoltarea competentelor antreprenoriale la nivelul GT prin participarea la cursuri de formare in domeniul antreprenorial, cursuri pe care GT nu trebuie sa le finanteze din surse proprii;
- incurajarea antreprenoriatului, prin servicii de suport in dezvoltarea unui plan de afaceri (consultanta si mentorat), in randul studentilor/masteranzilor/doctoranzilor care se pregatesc sa intre pe piata muncii si care au nevoie sa vada mai multe perspective, decat cea de a fi angajati.
- asistenta financiara, consiliere si monitorizare (consultanta) din partea unui personal cu experienta in domeniu, servicii care se pot dovedi costisitoare pentru categoria GT careia ne adresam.
- cresterea sanselor de ocupare pentru studenti/masteranzi/doctoranzi dupa finalizarea studiilor;
- informare cu privire la politicile de inovare sociala, de dezvoltare durabila, de egalitate de sanse si non-discriminare, de imbunatatire accesibilitatii, a utilizarii si a calitatii tehnologiilor informatiei si comunicatiilor;
Alte elemente de valoare adaugata aduse de implementarea proiectului, atat pe termen lung cat si pe termen scurt, enumeram:
- dezvoltarea economiei la nivel regional si local prin dezvoltarea unui mediu de afaceri competitiv si stimularea gradului de ocupare pe cont propriu;
- cresterea angajabilitatii si diminuarea ratei de somaj in zonele in care se implementeaza proiectul si implicit planurile de afaceri selectate,
- sustenabilitatea locurilor de munca create, prin consilierea acordata atât in dezvoltarea planurilor de afaceri cât si prin sprijinirea si monitorizarea pe parcursul implementarii acestor planuri (vor fi create minim 65 de locuri de munca);
- contributia adusa la dezvoltarea economiei nationale prin dezvoltarea a 21 de intreprinderi de interes local/regional, finantate cu maxim 100.000 de euro (in doua transe) in perioada de implementare a proiectului;
- 21 de planuri de afacere selectate pentru finantare (minim 2 in fiecare regiune de implementare -S Muntenia, SE, C, NE, NV, V si SV Oltenia ), astfel:
- 2 firme cu subventie de echiv. 100.000 Euro si 5 angajati;
- 6 firme cu subventie de echiv. 80.000 Euro si 4 angajati;
- 5 firme cu subventie de echiv. 60.000 Euro si 3 angajati;
- 8 firme cu subventie de echiv. 40.000 Euro si 2 angajati;
- consolidarea cercetarii, a dezvoltarii tehnologice si/sau a inovarii, prin derularea de activitati specifice);
- utilizarea si calitatea TIC prin implementarea unor solutii TIC in procesul de productie/furnizare de bunuri, prestare de servicii si/sau executie de lucrari;
- dezvoltarea durabila prin dezvoltarea unor produse, tehnologii sau servicii care contribuie la aplicarea principiilor dezvoltarii durabile de catre intreprinderile nou infiintate si finantate;
- crearea de retele si integrarea in asociatii/asocieri la nivel local/regional/national si transnational prin parteneriatele create in proiect si facilitatea accesului tinerilor antreprenori la retele cu experienta in domeniul de activitate;
- crearea de activitati ce vor promova concret sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor;
- dezvoltarea de analize si strategii privind legislatia si politici locale care sa sustina pe termen lung antreprenoriatul (minim 3 strategii: una la nivel local, una la nivel regional si una la nivel national).Proiectul va avea un impact pozitiv asupra mediului de afaceri din zonele in care planurile de afaceri vor fi implementate, prin informarea, formarea si sustinerea cursantilor care fac parte din GT. Totodata, pe langa castigatorii proiectelor, mare parte din GT va beneficia de cursuri de formare antreprenoriala (345 studenti/masteranzi/doctoranzi), oportunitate care le ofera competente noi si posibilitatea de a-si deschide o afacere in afara proiectului, fie de a utiliza competentele in cadrul firmelor in care lucreaza sau in care vor lucra.
Activitatile propuse prin proiect sunt relevante si corespund concret nevoilor identificate le nivelul grupului tinta, acestea aduc imbunatatiri fata de situatia existenta la nivel regional prin: contrbutia la cresterea numarului de absolventi de formare antreprenoriala – cu 345 de cursanti/studenti, cresterea competentelor practice a viitorilor antreprenori – 21 de cursanti ce vor implementa planuri de afaceri finantate prin intermediul proiectului, reducerea ratei de inactivitate si cresterea ratei de ocupare prin angajarea a minim 65 de persoane, cresterea numarului de IMM-uri functionale cu 21 de entitati noi; contribuie la invoarea sociala date fiind domeniile care primesc finantare.