FutureBiz

Descrierea proiectului

Obiectivul general al proiectului are în vedere dezvoltarea cunoștințelor, aptitudinilor și a abilităților antreprenoriale în vederea sprijinirii participanților la învățământul terțiar universitar și non universitar, la schimbările din mediul social și economic, în spiritul principiilor dezvoltării durabile și inovării sociale, în acord cu sectoarele industriale identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate și a domeniilor de specializare inteligenta din Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare. Obiectivul general vizează sprijinirea dezvoltării de activități independente, bazate pe inovație tehnologica și dezvoltarea pe orizontala a activităților la nivelul Regiunilor de dezvoltare în care vă fi implementat proiectul (Sud Muntenia, Sud-Est, Centru, Nord-Est, Nord-Vest, Vest și Sud-Vest Oltenia) pentru sprijinirea dezvotarii durabile, promovarea ocupării și creștere economica la nivel regional.
Prin activitățile și rezultatele propuse proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivului (secțiunea activități previzionate) tematic 10 al POCU (Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formarii și al formarii profesionale în vederea dobândirii de competente și a învățării pe tot parcursul vieții) și a obiectivul specific 6.13 POCU (creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de munca că urmare a acccesului la activități de învățare la un potențial loc de munca, cercetare, inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potentia commpetitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI). Implementarea proiectului, Solicitantul și Partenerul, vă aduce membrilor grupului tintă o serie de beneficii ce pot fi atribuție exlusiv acestuia, după cum urmează:
- informare cu privire la domeniul antreprenorial;
- dezvoltarea competentelor antreprenoriale la nivelul GT prin participarea la cursuri de formare în domeniul antreprenorial, cursuri pe care GT nu trebuie să le finanțeze din surse proprii;
- încurajarea antreprenoriatului, prin servicii de suport în dezvoltarea unui plan de afaceri (consultanță și mentorat), în rândul studenților/masteranzilor/doctoranzilor care se pregătesc să intre pe piață muncii și care au nevoie să vadă mai multe perspective, decât cea de a fi angajați.
- asistență financiară, consiliere și monitorizare (consultanta) din partea unui personal cu experiență în domeniu, servicii care se pot dovedi costisitoare pentru categoria GT căreia ne adresăm.
- creșterea șanselor de ocupare pentru studenți/masteranzi/doctoranzi după finalizarea studiilor;
- informare cu privire la politicile de inovare sociala, de dezvoltare durabilă, de egalitate de șanse și non-discriminare, de îmbunatățire accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor;

Obiectivele specifice ale proiectului:

Obiectiv specific 1 (OS1)

Creșterea nivelului de cunoștinte și a gradului de conștientizare cu privire la beneficiile dezvoltării de competente și abilitați în domeniul antrepernoriatului, a ocupării pe cont propriu și a demarării de activități independente, de la nivelul regiunilor în care vă fi implementat proiectul.

Obiectiv specific 2 (OS2)

Creșterea nivelului de competente în domeniul antreprenorial în rândul studenților (ISCED 5-7), care la prima zi de curs sunt înmatriculați cel puțin în anul 2 de studii de licență, doctoranzilor înscriși în ciclul de studii universitare de doctorat (studenți doctoranzi) și a cursanților (ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculați în colegiile organizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior) - înmatriculați, la data intrării în operațiune, în cel puțin anul 2 de studii, a ocupării pe cont propriu și a demarării de activități independente la nivelul regiunilor în care se vă implementa proiectul. (Sud Muntenia, Sud-Est, Centru, Nord-Est, Nord-Vest, Vest și Sud-Vest Oltenia)

Obiectiv Specific 3 (OS3)

Dezvoltarea competentelor antreprenoriale în rândul a 345 de cursanți și sprijinirea a 21 dintre aceștia pentru înființarea și dezvoltarea sustenabila de noi IMM-uri în regiunile Sud Muntenia, Sud-Est, Centru, Nord-Est, Nord-Vest, Vest și Sud-Vest Oltenia;

Obiectiv Specific 4 (OS4)

Creșterea gradului de ocupare în regiunile de implementare ale proiectului prin subvenționarea a 21 de planuri de afaceri și înființarea unui număr de minim 65 de locuri de munca.

Obiectiv Specific 5 (OS5)

Promovarea și dezvoltarea de parteneriate intre IMM-urile subvenționate și structurile asemantoare prin dezvoltarea platformei antreprenoriale de susținere a firmelor nou înființate.

Obiectiv Specific 6 (OS6)

Facilitarea dezvoltării competentelor antreprenoriale prin efectuarea stagiilor de practica adresate celor 21 de persoane care vor beneficia de subvenție pentru implementarea planurilor de afaceri.

Obiectiv Specific 7 (OS7)

Oferirea de servicii de consiliere, consultanță și mentorat unui număr de 21 de antreprenori pentru sprijinirea tranziției competențelor achiziționate pe parcursul procesului de formare antreprenoriala la nivelul afacerilor nou înființate.